Get Adobe Flash player

Belépés

Reptéri információk

Budapest Airport


Vienna International Airport


Airport Bratislava (Pozsony)


Flughafen Graz


Kosice International Airport


Debreceni repülőtér

Élő repülőgép radarkép

Facebook

Adatvédelem

A honlap adatkezelésével kapcsolatban:

A weboldal üzemeltetője: ABA-HÍD TRANSZFER Szolgáltató Kft. 
Székhely: 3876 Hidasnémeti, Kassai út 45.  
Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-017909

Adószám14817500-2-05
Telefonszám: +36 30/820-9469

e-mail: info@abahidtranszfer.hu

Az ABA-HÍD TRANSZFER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseinek.

Az érintett a honlap használatával, a személyes vagy céges adatok megadásával magára nézve elfogadja a jelen nyilatkozat tartalmát és hozzájárul azokhoz a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez.

Cégünk az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordít az Ön által hozzánk eljuttatott személyes vagy céges adatainak védelmére.

A Szolgáltató az Ön vagy cége adatait bizalmasan kezeli, azt az Ön vagy cége beleegyezése nélkül nem adja ki harmadik személynek.

E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.

Az adatkezelés célja: a személyszállítási szolgáltatást teljesítő ABA-HÍD TRANSZFER Kft. a személyszállítás, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatások megrendeléséhez, feldolgozásához és végrehajtásához (online foglalás, illetve további szolgáltatások) kezelje és használja az érintettek személyes adatait.

A Szolgáltató az utazásra jogosító személyszállítási szerződés teljesítése érdekében, a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben – az utazási feltételekben - közzétett adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési megállapodást köthet a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő személlyel.

Az adatkezelő a vonatkozó személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben jogosult a meghatározott adatoknak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezelésére.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, mely elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt felhatalmazásokon alapul:

  • 2011. évi CXII. törvény rendelkezés az információs jogról és információszabadságról;
  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Az adatkezelés keretében Társaságunk nyilvántartja: a magán ügyfelek nevét, lakcímét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím), üzleti ügyfelek esetén a cég nevét, elérhetőségi és számlázási címét, egyéb elérhetőségét, és adószámát, továbbá a szolgáltatás kezdetének és végének dátumát és időpontját, az utazásban érintettek nevét, e-mail címét, telefonszámát, a szolgáltatáshoz szükséges indulási és érkezési címeket, foglalási adatokat.

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás megrendelésétől számított 5 év.

A Szolgáltató tevékenységéhez az adatszolgáltatás önkéntes.

Társaságunk az előzőekben meghatározott adatok alapján vállalja a szolgáltatói tevékenység lebonyolítását.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Cégünk sem regisztrációkor, sem szolgáltatások honlapon keresztüli megrendelése esetén nem kezel különleges adatokat.

Társaságunk az általa kezelt személyes és céges adatokat kizárólag törvényi felhatalmazás vagy kötelezés alapján, vagy az érintett hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére, valamint kizárólag törvényi kötelezettség vagy az érintett hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra.

Az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérhetik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, társaságunk törvényi kötelezettségeknek eleget téve átadja a kért és rendelkezésére álló adatokat.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyféllevelezések

Cégünk a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adataival együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

Adatbiztonság

Az adatkezelő illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.         

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő

a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a  törvényben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Kártérítés

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslat         

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. lehet élni.

Melléklet: A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak


Melléklet

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.

Adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.:ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 ABA-HÍD TRANSZFER Szolgáltató Kft.

  Székhely: 3876 Hidasnémeti, Kassai út 45. 

Levelezési cím: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 38.

Telefonszám: +36 30/820-9469 E-mail: rendeles@abahidtranszfer.hu

                                                                            Adószám: 14817500-2-05, Cégjegyzékszám: 05-09-017909

Főoldal | Online megrendelés | Reptéri transzfer | Személyszállítás | Utazási feltételek | Árak | Kedvezmények | Céginformáció | Kapcsolat | Partnereink | Hasznos linkek